زمین 1800 متری در شهر کومله لنگرود
مساحت : 1800 11700000000 تومان