فروش زمین 284 متری در چابکسر
مساحت : 284 2000000000 تومان