زمین با متراژ 132 متر در رشت
مساحت : 132 3009600000 تومان