زمین با متراژ 1514 متر در لیالستان
مساحت : 1514 12869000000 تومان
زمین با متراژ 610 متر در رودبنه
مساحت : 610 1525000000 تومان
زمین با متراژ 216 متر در کمربندی
مساحت : 216 2376000000 تومان
زمین با متراژ 151 متر در دستک
مساحت : 151 4228000000 تومان
زمین با متراژ 7000 متری در دیلمان
مساحت : 7000 5600000000 تومان