زمین 10000 متری در ساحل رودسر
مساحت : 10000 40000000000 تومان