زمین با متراژ 547 متر در خیابان شهدا
مساحت : 547 6,564,000,000تومان
زمین صنعتی با متراژ 16000 متری در رودسر
مساحت : 16000 20,800,000,000تومان
زمین با متراژ 1514 متر در لیالستان
مساحت : 1514 12,869,000,000تومان
زمین با متراژ 227 متر در خیابان فیاض
مساحت : 227 3,405,000,000تومان
زمین با متراژ 610 متر در رودبنه
مساحت : 610 1,525,000,000تومان
زمین با متراژ 216 متر در کمربندی
مساحت : 216 2,376,000,000تومان
زمین با متراژ 151 متر در دستک
مساحت : 151 4,228,000,000تومان
زمین با متراژ 200 متر در خیابان شهدا
مساحت : 200 1,200,000,000تومان
زمین با متراژ 7000 متری در دیلمان
مساحت : 7000 5,600,000,000تومان
زمین با متراژ 1085 متر در سادات محله
مساحت : 1085 9,765,000,000تومان
زمین 845 متری در لنگرود
مساحت : 845 3,380,000,000تومان
زمین 235 متری در روستای علیسرود
مساحت : 235 940,000,000تومان
زمین 287 متری در بلوار انصاری
مساحت : 287 30,135,000,000تومان
زمین 1505 متری در روستای چلک
مساحت : 1505 2,257,500,000تومان
زمین 563 متری در روستای علیسرود
مساحت : 563 2,815,000,000تومان
زمین بامتراژ 652 متر در شیخ زاهد
مساحت : 652 5,542,000,000تومان
زمین بامتراژ 260 متر در خیابان حشمت
مساحت : 260 6,500,000,000تومان
زمین بامتراژ 160 متر در حزین
مساحت : 160 5,120,000,000تومان
زمین با متراژ 214متر در شیخ زاهد
مساحت : 214 5,350,000,000تومان