زمین 21000 متری در کمربندی کلاچای
مساحت : 21000 35700000000 تومان