زمین 7500 متری در چاف لنگرود
مساحت : 7500 60000000000 تومان
زمین 222 متری در سیاهکل
مساحت : 222 266400000 تومان