زمین 845 متری در لنگرود
مساحت : 845 5492500000 تومان